[1]
Ulate, E.J.B. e Timm de souza, R. 2018. Ethics as a true revolution, another way to read Levinas or beyond. Veritas (Porto Alegre). 63, 1 (abr. 2018), 72-86. DOI:https://doi.org/10.15448/10.15448/1984-6746.2018.1.28870.