Sanko, Christina, University of Bremen, Germany, Alemanha