Masuda, Paula Yoshiko, Instituto Lauro de Souza Lima