Zhou, Jiayuan, Universidade de Macau (UM), Macau, China., Brasil