Fischman, Gustavo E., Arizona State University, Tucson, Arizona, Estados Unidos