Mancini, Paolo, University of Perugia (UniPG), Perugia, Úmbria, Italy., Itália