Franco, C. de P. “Gamification in a Textbook for Brazilian Learners of English”. BELT - Brazilian English Language Teaching Journal, vol. 13, no. 1, July 2022, p. e41062, doi:10.15448/2178-3640.2022.1.41062.